กลุ่มบริหารวิชาการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

          ระดับปฐมวัย

ชั้น เวลาเรียน (ชั่วโมง:นาที / สัปดาห์) รวมชั่วโมง:นาที
เสริมประสบการณ์

(นาที)

เคลื่อนไหว/จังหวะ

(นาที)

สร้างสรรค์

(นาที)

เสรี

(นาที)

เกมการศึกษา

(นาที)

กลางแจ้ง

(นาที)

กิจกรรมอื่นๆ (ระบุ)

(นาที)

อ.๑ ๒๐ ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๖๐ ๖๐ ๕;๑๐
อ.๒ ๒๐ ๓๐ ๖๐ ๖๐ ๒๐ ๖๐ ๖๐ ๕;๑๐
  • จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ………๑,๐๓๓ ชั่วโมง ๒๐  นาที

 

โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง     

รายวิชา / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
     สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

o  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

o  ประวัติศาสตร์

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
(๔๐) (๔๐) (๔๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐)
(๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐)
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
รายวิชาเพิ่มเติม ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลากิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐* ๔๐* ๔๐* ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
     ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
     แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
     ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐** ๔๐** ๔๐** ๔๐** ๔๐** ๔๐**
รวมเวลาเรียน (กิจกรรม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    ๑,๐๐๐  ชั่วโมง / ปี

              หมายเหตุ  

* วิชาหน้าที่พลเมืองจะบูรณาการในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมลดเวลาเรียน(อบรม)ในเย็นวันศุกร์

** กิจกรรมสาธารณะประโยชน์จะนำไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี