ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย หญิง รวม

ห้องเรียน

อบ.1

0 0 0 0

อบ.2

8 11 19 1

อบ.3

12

16 28

1

รวม อบ. 20 27 47

2

ป.1

9 19 28 1

ป.2

9 7 16 1
ป.3 7 10 17

1

ป.4 4 11 15

1

ป.5

8 11 19 1

ป.6

6 4 10

1

รวมประถม 43 62 105

6

รวมทั้งหมด

63 89 152

8

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562