ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
สถานที่ตั้ง  ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ    อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๗๐
โทรศัพท์  ๐๕๔ – ๒๙๖๔๗๓
E-MAIL btschool500479@gmail.com
WEBSITE www.btschool.ac.th
Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่  ๕ ไร่  ๓ งาน ๒๕ ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง, หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา, หมู่ที่  ๑๑  บ้านทุ่งเจริญ และหมู่ที่  ๑๒  บ้านทุ่งรวงทอง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต  ๒ ก่อตั้งเมื่อปี  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ โดยใช้ศาลาวัดบ้านทุ่งเป็นสถานที่เรียน โดยมีพระศรีวงศ์  คำปิงบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก

๑  กรกฎาคม  ๒๔๘๘  ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓    โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบ้านทุ่ง  เป็น   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่  เป็น  อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   สร้างห้องสมุด(อาคารกล้วยไม้)  ๑ หลัง  ราษฎรบริจาค

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   สร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง (อาคาราชพฤกษ์)

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ที่มุ่งจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบครบกระบวนการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม
เลิศล้ำความสุจริต จิตน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

แต่งกายสะอาด มารยาทดี วิถีพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้

 

คุณธรรมเป้าหมาย

วินัย จิตอาสา พอเพียง

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปแสงเทียนส่องสว่าง ครอบอักษรย่อ บ.ท. นั่นคือการมีปัญญาโชติช่วงดุจแสงเทียน

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํโหตุ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความมีวินัย เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่

สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรมและปัญญา