ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรมย์  เจียมกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

บุคลากรโรงเรียน