ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรมย์  เจียมกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๙๖๔๓๗ และ  ๐๘๘ – ๑๓๙๕๐๕๗
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

 1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 2. นายอภิรมย์ เจียมกุล
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
 3. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมา
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 4. นายปภณ  ตั้งประเสริฐ ตำแหน่ง ครู
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

บุคลากรโรงเรียน