ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ขณะนี้ สพป.ลำปาง เขต ๒ กำหนดให้ใช้เว็บไซต์การประเมินเป็น http://www.bt.lpg2.go.th แทน

ข้อมูลพื้นฐาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17 E-service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน