O2 ข้อมูลผู้บริหาร

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ – นามสกุล นายอภิรมย์ เจียมกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา    ปี

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่รวม   ๒๐   ปี

วันเดือน ปีเกิด วันที่ ๒๘   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๐๔   อายุ  ๕๙   ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท   สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๕๔- ๒๙๖๔๗๓

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน