โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งร่วมจัดนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงงานอาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2…