กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานนโยบายและแผน

แผนพัฒนาคุณภาพ

งานการเงินและบัญชี

ระบบบัญชีสถานศึกษา

งานพัสดุและสินทรัพย์