ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
14
5
19
1
อนุบาล 3
14
8
22
1
รวม อนุบาล
28
13
41
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
10
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
11
16
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
19
26
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
7
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
11
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
11
15
1
รวมประถม
45
74
119
6
รวมทั้งหมด
73
87
160
8

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564