แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ห้องสมุดมีขนาด….๖๐….. ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …๑,๘๖๒… เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………..PLS๓………. จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย…..๑๑๘……. คน ต่อ วัน คิดเป็น    ร้อยละ……..๗๙.๗๒……..ของนักเรียนทั้งหมด
 2. ห้องปฏิบัติการ
  1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………๑………. ห้อง
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………๒………. ห้อง
  3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ……-…………. ห้อง
  4. ห้อง จริยธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม  ห้องอัจฉริยะ  ห้องวิชาการ   ห้องประชุม   จำนวน ………๔………. ห้อง
  5. คอมพิวเตอร์ จำนวน ………๔๐……….. เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ……..๓๐……….. เครื่อง
  6. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต …….๕………. เครื่อง จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย……๖๐…… คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ…..๓๕.๕๐…..ของนักเรียนทั้งหมดใช้เพื่อการบริหารจัดการ………๕..………. เครื่อง
 3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.ห้องสมุด

๒.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๓.จุดศึกษาในโรงเรียน

๔.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

๕.ห้องเรียนอัจฉริยะ

๖.แปลงเกษตร

๗.ศูนย์วัฒนธรรม

 

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐

๒๐๐

4. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.วัดบ้านทุ่ง

๒.วัดม่อนหินขาว

๓.สำนักงาน อบต. สบปราบ

๔.โรงพยาบาล

๕.ที่ว่าการอำเภอสบปราบ

๖.สถานีตำรวจภูธรสบปราบ

๗.แหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกลูกช้าง

๘.แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย

๙.แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี

๑๐

 

5. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                   (๑) ชื่อ-สกุล…นายอ้วน  เตจ๊ะ……ให้ความรู้เรื่อง ..การสานไม้กวาดทางมะพร้าว…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๒) ชื่อ-สกุล..นางรุ่งนภา  สุดใจ……… ให้ความรู้เรื่อง ….การทำขนม…………

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒………..ครั้ง/ปี

(๓) ชื่อ-สกุล..นายพิชัย   แขกเมือง..ให้ความรู้เรื่อง ….การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  เกษตรอินทรี…….

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…………๒……..ครั้ง/ปี

(๔) ชื่อ-สกุล…นางบัวแก้ว   สุดใจ…… ให้ความรู้เรื่อง …กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์…….

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…………๒……..ครั้ง/ปี

(๕) ชื่อ-สกุล…นางสายทิม  เรือนปานันท์… ให้ความรู้เรื่อง …การเพาะเห็ดนางฟ้า…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๖) ชื่อ-สกุล…นายมูล  เตจ๊ะคำ…. ให้ความรู้เรื่อง …การสานกระบุง………

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๗) ชื่อ-สกุล…นางสูน   ชะระ….. ให้ความรู้เรื่อง ….การสานกระติบข้าว…….

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒………..ครั้ง/ปี

(๘) ชื่อ-สกุล….นางแก้ว   เตจ๊ะ…. ให้ความรู้เรื่อง …การเพาะเห็ดฟาง…….

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒………..ครั้ง/ปี

(๙) ชื่อ-สกุล….นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์…… ให้ความรู้เรื่อง ….แกงฮังเล…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๐) ชื่อ-สกุล….นางสุภาพ  น้อยพยัคฆ์… ให้ความรู้เรื่อง ..ฟ้อนเล็บ , รำวงมาตรฐาน

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…………๓……..ครั้ง/ปี

(๑๑) ชื่อ-สกุล..นางทอง  เมฆแสนสุวรรณ… ให้ความรู้เรื่อง ..การทำขนมไทย….

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๒) ชื่อ-สกุล….นายมานพ  ชะระ… ให้ความรู้เรื่อง …การเล่นดนตรีพื้นเมือง…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒………..ครั้ง/ปี

(๑๓) ชื่อ-สกุล…นางสุพร  คำปิงบุตร…. ให้ความรู้เรื่อง …กลุ่มทำดอกไม้…

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๔) ชื่อ-สกุล….นางสุนทรี  ด่านอินถา….. ให้ความรู้เรื่อง ……กลุ่มทอผ้า…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…..…๒………..ครั้ง/ปี

(๑๕) ชื่อ-สกุล….นางคำเอ้ย  เมืองมา…. ให้ความรู้เรื่อง …กลุ่มทำดอกไม้,การทำบายสี,การตัดตุง………

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๖) ชื่อ-สกุล…นางจันทร์   สุพรม…… ให้ความรู้เรื่อง ….การสานชะลอม…

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๗) ชื่อ-สกุล…นางทองศรี  ด่านอินถา…… ให้ความรู้เรื่อง ….กลุ่มทอผ้า…

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…………๒……..ครั้ง/ปี

(๑๘) ชื่อ-สกุล…นางมานี  อุดชัย  ให้ความรู้เรื่อง ….กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า…..

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน………๒……..ครั้ง/ปี