ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
สถานที่ตั้ง  ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบปราบ    อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๗๐
โทรศัพท์  ๐๕๔ – ๒๙๖๔๗๓
E-MAIL btschool500479@gmail.com
WEBSITE www.btschool.ac.th
Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ระดับชั้นที่เปิดสอน อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เนื้อที่  ๕ ไร่  ๓ งาน ๒๕ ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง, หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา, หมู่ที่  ๑๑  บ้านทุ่งเจริญ และหมู่ที่  ๑๒  บ้านทุ่งรวงทอง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต  ๒ ก่อตั้งเมื่อปี  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ โดยใช้ศาลาวัดบ้านทุ่งเป็นสถานที่เรียน โดยมีพระศรีวงศ์  คำปิงบุตร  เป็นครูใหญ่คนแรก

๑  กรกฎาคม  ๒๔๘๘  ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา  ๒๕๒๓    โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบ้านทุ่ง  เป็น   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่  เป็น  อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   สร้างห้องสมุด(อาคารกล้วยไม้)  ๑ หลัง  ราษฎรบริจาค

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   สร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง (อาคาราชพฤกษ์)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ที่มุ่งจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบครบกระบวนการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม
เลิศล้ำความสุจริต จิตน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

แต่งกายสะอาด มารยาทดี วิถีพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้

 

คุณธรรมเป้าหมาย

วินัย จิตอาสา พอเพียง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปแสงเทียนส่องสว่าง ครอบอักษรย่อ บ.ท.
นั่นคือการมีสติปัญญาโชติช่วงดุจแสงเทียน

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํโหติ
[คำอ่าน : สุ-วิ-ชา-โน, พะ-วัง, โห-ติ]

ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ

 

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความมีวินัย เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่

สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรมและปัญญา