ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

บุคลากรโรงเรียน